sayfa içeriği
                                                             


                                       
 ''  Çözüm Ortağınız  ''  
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • GBF/MSDS'İNİZİ YÖNETMELİKLERE UYGUN HAZIRLIYORUZ


 REFERANSLARIMIZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Anasayfa


                      

                                                  

 GBF / MSDS / SDS  ;  Kimyasal maddelerin  kullanımı ve depolanması  sırasında  oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan  kaldırmaya yönelik  çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve  kullanıcıyı doğru ve yeterli  düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan ,  ilgili kimyasal maddelerin tehlike  ve riskleri ile diğer bilgileri içeren  dokümanlara  Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdaki gibidir ;

1) Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

2) Zararlılık tanımlanması

3) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

4) İlk yardım önlemleri

5) Yangınla mücadele önlemleri

6) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

7) Elleçleme ve depolama

8) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

9) Fiziksel ve kimyasal özellikler

10) Kararlılık ve tepkime

11) Toksikolojik bilgiler

12) Ekolojik bilgiler

13) Bertaraf etme bilgileri

14) Taşımacılık bilgileri

15) Mevzuat bilgileri

16) Diğer bilgiler

                                    

                                                     

                             
 
               


MSDS / SDS / GBF Formlarının Hazırlanmasındaki Amaç; Piyasaya arz edilen ZARARLI MADDE ve KARIŞIMLARIN insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

                                 

 MSDS ; Güvenlik Bilgi Formları ; ' Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( R.G. 13.12.2014-29204 )  7. maddede belirtilen eğitimi almış ve Güvenlik  Bilgi Formu hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda  akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.İthalatçı da,ithal edilen madde ve karışımların Güvenlik Bilgi Formlarını ( MSDS ) aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatmakla sorumludur.

                                                                                     

   CLP ( Classification,Labelling and Packing of Substances and Mixtures) - SEA ( Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması,Etiketlenmesi ve Ambalajlanması ) ; Uzun süredir yürürlükte olan Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances Directive,DSD) (67/548/EEC) ve Tehlikeli Karışımlar (Dangerous Preparations Directive,DPD) (1999/45/EC) Direktiflerinin yerine geçecektir. Söz konusu düzenlemenin genel amacı; insan ve çevre sağlığının yüksek seviyede korunması, maddelerin, karışımların ve eşyaların serbest hareketinin sağlanmasıdır.

Neler Değişiyor ; Madde ve Karışımların sınıflandırılması için kullanılacak kriterler,halihazırda kullanılan tüm sınıflandırmalar,tüm kimyasal madde ve karışımların tehlike etiketleri,tüm kimyasal madde ve karışımlar için Güvenlik Bilgi Formları ( MSDS )